Quan hệ cổ đông.


***************************************************************************** *****************************************************************************

dòng ngang

25/10/2019: CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019


Công bố thông tin


01- Giấy mời tham dự họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận/giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường bất thường lần thứ nhất năm 2019 công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

 (chi tiết tại đây).

02- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

 (chi tiết tại đây).

03- Quy chế làm việc và biểu quyết

 (chi tiết tại đây).

04- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

 (chi tiết tại đây).

05- Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

 (chi tiết tại đây).

06- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị

 (chi tiết tại đây).

07- Thông báo đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị

 (chi tiết tại đây).

08- Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị

 (chi tiết tại đây).

09- 09,10- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

 (chi tiết tại đây).
09/04/2019: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Đường 3/2

P. Mỏ Chè, TP Sông Công, Tỉnh thái nguyên

(+84) 208 3862 396


TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019


1- Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(chi tiết tại đây)

2- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(chi tiết tại đây).

3- Giấy xác nhận/giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

(chi tiết tại đây).

4- Báo cáo của ban kiểm soát

(chi tiết tại đây)

5- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2018, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

(chi tiết tại đây).

6- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

(chi tiết tại đây).

7- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến 2019

(chi tiết tại đây).

8- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

(chi tiết tại đây).

9- Tờ trình về việc bầu thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

(chi tiết tại đây).

10- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

(chi tiết tại đây).

11- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2018 dự kiến năm 2019

(chi tiết tại đây).

12- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

(chi tiết tại đây).

13- Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

(chi tiết tại đây).

14- Bộ biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Chi tiết tại đây)

15- Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019

(chi tiết tại đây).*********************************************************************Bài viết mới
 • 22/01/2021 Thư mời chào giá về việc bán thanh lý tài sản cố định Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (L2)

 • 14/01/2021 Thư mời chào giá về việc bán thanh lý tài sản cố định Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

 • 04/11/2019 Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

 • 25/10/19 Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

 • 30/07/2019: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

 •  
  • CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1             Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam                                                             Tel: 02083862205                       Fax: 02083862316                     Email: phutung1@futu1.com.vn                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 - MST 4600385468            Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Hiển                                                  Do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 31/12/2008 

   da thong bao.png

  • Tổng số người truy cập: 260266
  • Số người đang online: 11