06/12/2022: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2022

 FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2022

Xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/uc?id=1uQpyEHSnxwQ4FawioE9z92NXkIiKE7W7&export=veiw